I. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A KONTAKTY

Společnost SIMU SAS, se sídlem v Zone Industrielle Les Giranaux 70100 ARC LES GRAY veFrancii, s kapitálem 5 000 000 000 EUR, zapsaná v Obchodnímrejsříku RCS Vesoul pod číslem 425 650 090, prohlašuje, žejevlastníkemtěchtowebovýchstránek, telefonníčíslo +33 0) 384 647 500. Společnostpatří do skupiny SOMFY. DIČ v rámciSpolečenství: FR 25303970230 Ředitelemvydánítěchtowebovýchstránekjegenerálníředitel Fabrice Glorieux Máte-li jakékolivpřipomínkytýkající se těchtowebovýchstránek, kontaktujteředitelevydánínaadrese: communication@simu.com

TytowebovéstránkyhostujespolečnostSystalium - 11 rue Jean Giono - 21000 Dijon - Francie, telefonníčíslo +33 3 (0) 380 609 800

II. ÚČEL A PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Tytostránkyjsouurčeny a vyhrazenyvýhradně pro fyzickéčiprávnickéosobysídlícíkdekolivnasvětě, kterésipřejí:
   • získat obecné informace o společnosti SIMU
   • získat konkrétnější informace, zejména o výrobcích čí službách společnosti SIMU;
Používáním našich webových stránek uživatelé potvrzují, že si přečetli právní upozornění a podmínky užívání, souhlasí s nimi a budou je dodržovat Informace o výrobcích a službách nemusí nutně platit ve všech zemích. Je zejména možné, že některé výrobky či služby, které se na těchto webových stránkách nachází, nejsou v některých zemích k dispozici. Společnost SIMU dělá maximum pro to, aby byla zajištěna maximální bezpečnost uživatele při prohlížení stránek. Společnost SIMU však odmítá veškerou odpovědnost :
 • V případě dočasného výpadku přístupu na webové stránky z důvodu jakékoli technické údržby nebo aktualizace uváděných informací;
 • V případě napadení virem nebo třetí stranou z webových stránek a všechny možné důsledky;
 • V případě neobvyklého nebo protiprávního užívání webových stránek. Uživatel je jako jediný odpovědný za veškerou škodu způsobenou třetím stranám a za veškeré následné kroky či stížnosti.
Informace obsažené na webových stránkách, s výjimkou produktových listů a s výjimkou případů, kdy došlo k chybě, jsou poskytovány pouze pro informační účely a společnost SIMU neodpovídá za jejich přesnost.

III. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Ochranaautorskýchpráv:

Tytowebovéstránky a informace, kteréobsahují (zejménafotografie, schémataatd.),jsouchráněnyautorskýmiprávy. Uživatelberenavědomí, žetytowebovéstránky, služby, technologie a souvisejícíobsah (značky, fotografie a videa, obsah) jsouvlastnictvímspolečnosti SIMU nebodržitelůjejílicence a / nebosubdodavatelů. Veškeréreprodukce, použitínebozastoupení bez výslovnéhosouhlasuspolečnosti SIMU nebojejíchpartnerůmůževést k soudnímuřízení.

2. Podmínky užívání :

 • Veškeré informace, které se neobjevují v souborech ke stažení, nesmějí být tištěny ani reprodukovány, ať již zcela nebo zčásti, a to žádným způsobem.
 • Informace obsažené v souborech ke stažení mohou být vytištěny nebo staženy pro soukromé, osobní, nekomerční použití a pro informační účely. Nejsou určeny k tomu, aby byly ukazovány či předávány zákazníkům a nesmí se šířit.
Jakákoli kopie těchto informací pro jakékoliv jiné použití, než je definováno výše, musí obsahovat zmínku o našich autorských a vlastnických právech. Nemáte oprávnění toto upozornění měnit. Jste však oprávněni jej přeložit, aby mu mohly vaše týmy porozumět; v tomto případě nesete za vámi provedený překlad odpovědnost Vyhrazujeme si právo kdykoli odebrat toto oprávnění doručením oznámení, které vám bude zasláno osobně či zveřejněno na těchto webových stránkách. Jakékoli používání pak musí být okamžitě přerušeno.

IV. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranná známka SIMU a všechny značky, ať již zobrazené, či nikoli, a obecně všechny ostatní značky, ilustrace, obrázky a loga uvedené na těchto webových stránkách, ať již registrované či nikoli, jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti SIMU či jejích přidružených společností po celém světě, nebo jsou reprodukovány se souhlasem jejich vlastníků. Jakákoli úplná či částečná reprodukce, úprava či použití těchto ochranných známek, ilustrací, obrázků a log, z jakéhokoli důvodu a na jakémkoli nosiči bez výslovného předchozího souhlasu společnosti SIMU SAS nebo třetích stran, které ochranné známky vlastní, je přísně zakázáno s výjimkou vytvoření hypertextového odkazu podle odst. 5 níže. Přístup na stránky, stejně jako jejich použití, neposkytuje žádná práva k ochranným známkám a dalším ilustracím, obrázkům a logům, jež obsahují.

V. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

1. Odkazy, které vám poskytujme :

poskytujeme vám hypertextové odkazy na mnoho dalších webových stránek. Tyto stránky však nezastupujeme a nekontrolujeme a za jejich obsah neneseme žádnou odpovědnost.

2. Odkazy, které vytváříte vy :

vytvoření odkazu na naše webové stránky podléhá našemu předchozímu písemnému povolení, pokud nesplníte všechny následující podmínky :
 • Jste zákazníkem společnosti SIMU nebo jedné ze společností skupiny SOMFY,
 • Tento odkaz používáte legálně, což znamená zejména to, že neexistují žádné nejasnosti ohledně vztahu k naší společnosti,
 • Vytvoříte odkaz na domovskou stránku našich webových stránek, takže je zřejmé, že web, ke kterému odkazujete, patří nám. V žádném případě nesmíte vytvořit odkaz na podstránku nebo reprodukovat část našich stránek.
 • Pro vytvoření tohoto odkazu musíte použít logo SIMU o stejných rozměrech. 
 • Vytvoření odkazu musíte písemně ohlásit našemu řediteli vydání do pěti pracovních dnů od jeho vytvoření, a to zasláním e-mailu na adresu communication@simu.com
Vyhrazujeme si právo požadovat okamžité odstranění odkazu v případě, že se budeme domnívat, že ohrožuje naše zájmy.

VI. DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškeré výrobky, procesy či technologie popsané na těchto webových stránkách mohou být předmětem ochrany duševního vlastnictví. Používání těchto práv duševního vlastnictví není povoleno.

VII. ODPOVĚDNOST

 • Děláme vše, co je v našich silách, abychom vám poskytovali přesné, úplné a aktuální informace. Na informace uvedené na těchto webových stránkách však neposkytujeme žádnou záruku.
 • Vyhrazujeme si právo aktualizovat či upravovat informace uvedené na těchto webových stránkách bez předchozího upozornění. Zejména může dojít k úpravě či stažení jakéhokoli z uvedených výrobků.
 • Nemůžeme zaručit, že informace na těchto webových stránkách splňují požadavky právních předpisů vaší země. Na tyto webové stránky vstupujete z vlastní iniciativy a odpovídáte za dodržování všech zákonů na ochranu veřejného pořádku ve vaší zemi.
 • •Doporučujeme vám ověřit si veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách na vaší místní pobočce.
 • Nesete odpovědnost za přístup na tyto stránky a za použití jejich obsahu. Zejména se musíte chránit před jakýmikoli viry či jinými prvky, které by mohly zničit nebo poškodit váš počítač nebo data, která obsahuje.

VIII. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Případný spor vyplývající z používání těchto webových stránek podléhá francouzskému právu a jedinými příslušnými soudy jsou soudydijonské, nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jinak.
70 let zkušeností
70 let zkušeností
Francouzská značka
Francouzská značka
Vynálezce trubkového motoru
Vynálezce trubkového motoru
100% našich zákazníků by doporučilo simu
100% našich zákazníků by doporučilo simu